ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​រ...

អាហារូបករណ៍​រយៈពេល​ខ្លី​របស់​អង្គការ យូណេស្កូ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

0

អាហារូបករណ៍​រយ:ពេល​ខ្លី​របស់​អង្គការ យូណេស្កូ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨
– សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត ៖ https://goo.gl/4bprg7
– ដាក់​ពាក្យ ៖ https://goo.gl/2Sc7qL

មតិយោបល់

Loading...