ផ្ទះ សិក្សា និងអប់រំ អាហារូបករណ៍​វ...

អាហារូបករណ៍​វគ្គ​ខ្លី​របស់​ប្រទេស​ប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡឹម ស្ដីពី “ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​វិជ្ជាជីវៈ” ទៅ​សិក្សា​នៅ​ទីក្រុង​ដាណាំង សាធារណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀតណាម

0

អាហារូបករណ៍​វគ្គ​ខ្លី​របស់​ប្រទេស​ប្រ៊ុយណេដារ៉ូសាឡឹម ស្ដីពី “ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ជំនាញ​ទំនាក់​ទំនង​វិជ្ជាជីវ:” ទៅ​សិក្សា​នៅ​ទីក្រុង​ដាណាំង សាធារណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​វៀតណាម ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៨

– កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ៖​ ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៨
​- សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ៖ https://goo.gl/7h8ezZ
– ដាក់​ពាក្យ ៖ https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/

 

មតិយោបល់

Loading...