សៀវភៅរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរបែបមូល ដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរចេះ

សៀវភៅរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរបែបមូល ដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរចេះ

សៀវភៅរបៀបឆ្លាក់អក្សរខ្មែរបែបមូល ដែលត្រូវបានរៀបរៀង និងរចនាឡើងដោយភិក្ខុ ថេរានុរក្ខិតោ ថាច់សើង ដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបឆ្លាក់ព្យញ្ជន: ជើងព្យញ្ជន:ទាំង៣៣តួ ស្រ:ពេញតួ ស្រ:និស្ស័យ លេខ និងវណ្ណយុត្ត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF ៖ https://goo.gl/rTVnpB

មតិយោបល់