សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតទៅសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ Khon Kaen ប្រទេសថៃ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិតទៅសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ Khon Kaen ប្រទេសថៃ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨

គេហទំព័រសម្រាប់ដាក់អាហារូបករណ៍ https://ird.kku.ac.th/scholarships.php?id=135

មតិយោបល់