ផ្ទះ ព័ត៌មានសិល្បៈ និងកម្សាន្ត ជប៉ុនរចនារថយន...

ជប៉ុនរចនារថយន្ដ ប្រណិតដោយដៃ

0

ជាថ្វីដៃដ៏អស្ចារ្យ ដែលជនជាតិជប៉ុនរចនារថយន្ដយ៉ាងប្រណិតដោយដៃ ក្នុងការឆ្លាក់ក្បាច់នៅលើតួសំបករថយន្ដ មានលក្ខណ:ជាស្លាយហ្វេសសិន រំលេចទៅដោយពណ៌មាស ។

ការរំពឹងទុករបស់អ្នកច្នៃម៉ូដរថយន្ដនេះ នឹងអាចដាក់លក់ក្នុងតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុត ព្រោះគាត់បានព្យាយាមរួមទាំងលះបង់ជាច្រើន ក្នុងការច្នៃម៉ូដរថយន្ដប្រណិតនេះ គាត់ថា នេះជាសិល្បរថយន្ដសុទ្ធសាត ទាំងក្បូក្បាច់រចនាគឺតម្រូវ ចិត្តអ្នកទាន់សម័យ និង ក្រុមអ្នកចូលចិត្តរបស់ High Show ។

សូមជម្រាបបន្ថែម រហូតមកពេលនេះរថយន្តត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញហើយ រីឯតម្លៃខ្លួនរបស់វាវិញ នៅមិនទាន់ដេញថ្លៃ នៅតម្លៃពិតប្រាកដនៅឡើយទេ ៕

%e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-1 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-2 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-3 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-4 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-5 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-6 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-7 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-8 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-9 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-10 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-11 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-12 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-13 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-14 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-15 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-16 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-17 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-18 %e1%9e%9a%e1%9e%85%e1%9e%93%e1%9e%b6%e1%9e%9a%e1%9e%90%e1%9e%99%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8a-19

សូមទស្សនារូបភាពទាំងឡាយខាងក្រោមនេះ ៖

ប្រភព៖ Tv Pool

Loading...