ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដាច់ភ្លើងតំបន...

ដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន នៅខេត្តបាត់ដំបូង

0

បាត់ដំបូង: យោងតាមអគ្គិសនីខេត្តបាត់ដំបូង បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ជាបណ្តោះអាសន្ន នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៧ នៅតាមទីតាំង និងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់