ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ និយ័តករទូរគមន...

និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសម្រេចលុបអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាអ៊ីធឺណេត (ISP)

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីសម្រេច របស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា បានសម្រេចធ្វើការលុបអាជ្ញាបណ្ណ ប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណេត (ISP) ដែលចុះថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥ និងអាជ្ញាបណ្ណប្រតិបត្តិការសេវាសំឡេងតាមរយ:ពិធីការអ៊ីនធឺណេត (VoIP) ចុះថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦ ដែលផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន (Cambodia) Data Communication co.,Ltd. ។

ចង់ជ្រាប់កាន់តែលម្អិត សូមមើលក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៕

មតិយោបល់