ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នោះ! ក្រុងសៀម...

នោះ! ក្រុងសៀមរាប នឹងគ្មានភ្លើងប្រើរយៈពេល២ថ្ងៃ

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីអគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាបនឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅថ្ងៃទី២២-២៣ នៅតាមបណ្តាPMT ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់