ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកតាកែវ​! ជ...

អ្នកតាកែវ​! ជិតដល់ថ្ងៃដាច់ភ្លើងហើយ

0

តាកែវ: យោងតាមអគ្គិសនីតាកែវ​ ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃ​​ទី៣ ខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ​ នៅតំបន់​ មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា​ និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖​

មតិយោបល់