ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នករស់នៅខេត្...

អ្នករស់នៅខេត្តសៀមរាប ត្រៀមផង ជិតដល់ថ្ងៃដាច់ភ្លើងហើយ!

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅបន្ទប់ភ្លើង និងPMT មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីតាំងដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់