ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សាលារាជធានីភ្...

សាលារាជធានីភ្នំពេញ បន្តអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់ចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពីការបន្តអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ប្រទេសជប៉ុន សំដៅកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុង ជាពិសេសភូមិសាសាស្ត្រខណ្ឌទាំង៤ កណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់