ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare ដ...

សូមជួយShare ដើម្បីបង្កើនការប្រុងប្រយត្ន័ ចំពោះមុខសញ្ញាចាស់ទាំងនេះ!

0

សមត្ថកិច្ចបានបង្ហាញនូវមុខសញ្ញាចាស់ជាច្រើននាក់ ​ដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយត្ន័ឲ្យបានខ្ពង់ ចៀសវាងមានការបាត់បង់ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់