ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តព្រះ...

អ្នកខេត្តព្រះសីហនុ នឹងដាច់ភ្លើងរយៈពេល២ថ្ងៃ!

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ និងថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ទៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់