ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ចាម ...

អ្នកកំពង់ចាម ចង់ដឹងថ្ងៃណាដាច់ភ្លើងទេ?

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៣០ និង៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តបណ្តោះអាសន្ន​ទៅតាមពេលវេលានិងទីតាំងដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់