ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅស្វាយរៀ...

អ្នកនៅស្វាយរៀងត្រៀម ខានស្អែកដាច់ភ្លើងតំបន់មួយចំនួន

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមអគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់