ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តព្រះ...

អ្នកខេត្តព្រះសីហនុ នឹងដាច់ភ្លើងក្នុងចន្លោះរយៈពេល២ថ្ងៃ!

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ និងថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ទៅតាមទីតាំងនិងពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់