ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជ្រាប! ក្រ...

សូមជ្រាប! ក្រសួងទេសចរណ៍ លុបបំបាត់ពាក្យ«ទុក ទុក» យកពាក្យ «រ៉ឺម៉ក »មកប្រើវិញ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ស្តីពីវិធានការលុបបំបាត់ការប្រើពាក្យ«ទុក ទុក» ដោយយកពាក្យ «រ៉ឺម៉ក»មកជំនួសវិញ ជៀសវាងការយល់ច្រឡំ ៖

មតិយោបល់