ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ EDC ចេញលិខិតក...

EDC ចេញលិខិតកែតម្រូវ ពាក់ពន្ធ័នឹងពាក្យ «សមុទ្រចិន»

0

ភ្នំពេញ: មុននេះបន្តិច អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញនូវការកែតម្រូវចំពោះលិខិតជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់