ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចំផ្ទះអ្នកណាខ...

ចំផ្ទះអ្នកណាខ្លះ? អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរយៈពេល៤ថ្ងៃ នៅតាមតំបន់មួយចំនួន…

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២២,២៣,២៤ និងទី២៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់