ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាប ត្...

អ្នកសៀមរាប ត្រៀមឲ្យហើយទៅ ដាច់ភ្លើងក្នុងរយ:ពេល៣ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គ្នា

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាខេត្តសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា អគ្គិសនីសៀមរាប នឹងធ្វើការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងរយ:ពេល៣ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.