ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី សហការជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែកគ្រប់ប្រភេទ

0

ភ្នំពេញ: មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី សហការជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសមកពី HAWAIIAN EYE FOUNDATION សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្តល់ការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែកគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-​៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ៖

មតិយោបល់