ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងការងារ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ផ្អាកការប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក» របស់លោកម៉ៅហាជី នៅផលិតកម្មថោន

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: ផ្អាកការប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀង «ភ្ជុំបិណ្ឌនឹកស្រុក» របស់លោកម៉ៅហាជី នៅផលិតកម្មថោន ៖

មតិយោបល់