ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជ្រាប! ក្រ...

សូមជ្រាប! ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ប្រកាសកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសចល័ត

0

ពោធិ៍សាត់: យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:បច្ចេកទេសយានយន្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:បច្ចេកទេសចល័ត៖

មតិយោបល់