ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​អុញនោះ! ចំផ្...

​អុញនោះ! ចំផ្ទះអ្នកណាខ្លះ..ដាច់ភ្លើងរយៈពេល៣ថ្ងៃនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ!

0

​អុញនោះ! ចំផ្ទះអ្នកណាខ្លះ..ដាច់ភ្លើងរយ:ពេល៣ថ្ងៃនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ៖

​​

មតិយោបល់