ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកនៅព្រះសីហ...

អ្នកនៅព្រះសីហនុ ត្រៀមនឹងករណីដាច់ភ្លើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ

0

ព្រះសីហនុ: យោងផេកហ្វេសប៊ុកអគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នឹងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី តាមវេលា និងទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់