ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សម្រាប់អ្នកមា...

សម្រាប់អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់បម្រើការងារនៅធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា សូមរួសរាន់ទ្បើង

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់