ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ត្រៀមផងអ្នកស...

​ត្រៀមផងអ្នកសៀមរាប នឹងដាច់ភ្លើងរយ:ពេល៥ថ្ងៃនៅតាមតំបន់មួយចំនួន…!

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប បានឲ្យដឹងថា នឹងដាច់ភ្លើងចំនួន៥ថ្ងៃនៅតាមតំបន់មួយដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.