ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ហាងឆេងប្តូរប្...

ហាងឆេងប្តូរប្រាក់ ១ដុល្លារ បានលុយចំនួន ៤,០៧៥រៀល!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រាក់១ដុល្លារ ប្តូរបានលុយ ៤,០៧៥រៀល ៖

មតិយោបល់