ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លទ្ធផលការព្យា...

លទ្ធផលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី១០វិច្ឆិកា នឹងមានការធ្លាក់ភ្លៀង..

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ បានឲ្យដឹងថា នឹងមានការធ្លាក់ភ្លៀងពីតិចទៅមធ្យម និងពីតិចទៅ​ល្អបង្គួរ ៖

មតិយោបល់