ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ក្រសួងសុខាភិ...

​ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផលឱសថចាក់ គ្មានចុះបញ្ជិកានិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតិពីក្រសួងសុខាភិបាល!

0

​ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផលឱសថចាក់ គ្មានចុះបញ្ជិកានិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតិពីក្រសួងសុខាភិបាល៖

មតិយោបល់