ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ដាច់ភ្លើងនៅត...

​ដាច់ភ្លើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនចន្លោះរយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅ!

0

​ដាច់ភ្លើងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនចន្លោះរយ:ពេល៣ថ្ងៃ នៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅ៖

មតិយោបល់