ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ត្រៀមអាវភ្លៀ...

​ត្រៀមអាវភ្លៀងផង! កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពល​ព្យុះទី​២៧ ឈ្មោះ​តូរ៉ាហ្ស៊ី​(​TORAJI​)មានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរទូទាំងប្រទេស

0

​ត្រៀមអាវភ្លៀងផង! កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពល​ព្យុះទី​២៧ ឈ្មោះ​តូរ៉ាហ្ស៊ី​(​TORAJI​)មានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើទូទាំងប្រទេស៖

មតិយោបល់