ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមបង្កើនកា...

ត្រៀមបង្កើនការប្រុងប្រយត្ន័!! ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាព និងឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី២៨-២៩ !!!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាព និងឥទ្ធិពលរបស់ព្យុះទី២៨-២៩ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់