ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​ចំផ្ទះអ្នកណា...

​ចំផ្ទះអ្នកណាខ្លះ! ដាច់ភ្លើងរយៈពេល៤ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅតាមតំបន់មួយចំនួន!

0

​ចំផ្ទះអ្នកណាខ្លះ! ដាច់ភ្លើងរយ:ពេល៤ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅតាមតំបន់មួយចំនួនមានដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់