ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ! ថ្ងៃទី០៩ខែធ្នូខាងមុខ នឹងដាច់ភ្លើងនៅតំបន់មួយចំនួន

0

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីធើ្វការជួសជុល និងកែលំអរប្រព័ន្ធខ្សែបណ្តាញមួយចំនួន នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖ ​

មតិយោបល់