ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអ្នកស្វា...

ត្រៀមអ្នកស្វាយរៀង នឹងមានករណីដាច់ភ្លើង នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ ក្នុងតំបន់មួយចំនួន

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមមើល និងអានសេចក្ដីដូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីខេត្តស្វាយរៀង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់