ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ចាម ...

អ្នកកំពង់ចាម ចង់ដឹងថ្ងៃដាច់ភ្លើងទេ?

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងមានការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន នៅទីតាំងខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.