ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​សូមប្រយ័ត្នប...

​សូមប្រយ័ត្នបងប្អូន! គណនីឈ្មោះ Family Doctor Cambodia ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឱសថ និងគ្រឿងសម្អាង គ្មានការត្រួតពិនិត្យ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

0

យោងតាមផេក នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង បានឲ្យដឹងថា
ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសព័ត៌មានហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Family Doctor Cambodia ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឱសថ និងគ្រឿងសម្អាង គ្មានលេខបញ្ជីកា គ្មានលេខប្រវេទន៍ គ្មានការត្រួតពិនិត្យ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាល​៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.