ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះមកដឹងពីស្ថ...

តោះមកដឹងពីស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩…

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.