ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ​រដ្ឋាករទឹកស្...

​រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ៖ នឹងអនុវត្តការងារជីកដាក់បំពង់មេនាំទឹកទំហំ៦០០មម​ នៅ​ខណ្ឌច្បារអំពៅ!

0

​រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ៖ នឹងអនុវត្តការងារជីកដាក់បំពង់មេនាំទឹកទំហំ៦០០មម​ នៅ​ខណ្ឌច្បារអំពៅ៖

មតិយោបល់