ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ក្រសួងនឹងបើកថវិកាជូនបងប្អូនកម្មករ អតីតក្រុមហ៊ុន យូនីហ្វេន ហ្គាមិនហ្វេកធឺវី ក្រោយថៅកែរត់ចោល នៅកំពង់ស្ពឺ..!

0

​ក្រសួងនឹងបើកថវិកាជូនបងប្អូនកម្មករ អតីតក្រុមហ៊ុន យូនីហ្វេន ហ្គាមិនហ្វេកធឺវី ក្រោយថៅកែរត់ចោល នៅកំពង់ស្ពឺ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.