ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ថ្ងៃស្អែក អ្ន...

ថ្ងៃស្អែក អ្នកបាត់បំដង ស្ថិតតាមតំបន់ ដែលអាជ្ញាធរជូនដំណឹង សូមបងប្អូនកុំចេញពីផ្ទះ ឬធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ ក្រែងមានគ្រោះថ្នាក់..

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់