ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាជ្ញាធរគ្រប់...

អាជ្ញាធរគ្រប់បណ្តារខណ្ឌសូមជ្រាប! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំពីការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវ និងការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ

0

ភ្នំពេញ: រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំពីការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវ និងការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណ:ទាំងអស់ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.