ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នគរបាលបន្តចុះ...

នគរបាលបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ដល់ទីកន្លែងក្លឹបកម្សាន្ត មេត្រូផាប់

0

ព្រះសីហនុ: ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារគ្រឿងញៀនប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ នៅក្លឹប មេត្រូផាប់ ស្ថិតនៅក្រុម២ភូមិ២ សង្កាត់៤ក្រុង/ខេត្តព្រះសីហនុដូចរាយអិតជូនខាងក្រោម:
១.ផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន លើកទី៤ របស់រដ្ឋលេខធិការដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន។
២.អប់រំអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀន និង ច្បាប់ស្ដីពីគ្រឿងញៀន
៣.បាន តម្រូវ ឲ្យតំណាង ម្ចាស់ ទីតាំង និង មេសន្តិសុខ ធ្វើកិច្ចសន្យា មិន ឲ្យ មាន ការ ជួញដូរ,សម្រួលមិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅ ក្នុង ទី កន្លែង អាជីវកម្ម របស់ ខ្លួន ដាច់ ខាត៕

 

មតិយោបល់