ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើអ្នកបន្ទាយម...

តើអ្នកបន្ទាយមានជ័យ ដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាហើយឬនៅ?

0

បន្ទាយមានជ័យ: តើអ្នកបន្ទាយមានជ័យ ដឹងដាច់ភ្លើងថ្ងៃណាហើយឬនៅ?

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.