ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រសួងព័ត៌មាន...

ក្រសួងព័ត៌មាន សូមឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ផ្អាកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹង

0

ក្រសួងព័ត៌មាន សូមឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ផ្អាកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជា និងមាឃបូជា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.