ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស៊ែមួយបងប្អូន...

ស៊ែមួយបងប្អូន !!! ហាមទិញរថយន្តក្នុងរូបភាពនេះ ព្រោះពាក់ពន្ធ័ករណីលួច

0

សូមបញ្ជាក់៖ បើបងប្អូនណាបានឃើញ ម្ចាស់រថយន្តជូនសាគុណ សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ ៖ 012863354 , 070810947 ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.