-

បណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជាជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រនគរបាល

យោងតាមផេកផ្សព្វផ្សាយអប់រំ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីជូនដំណឹងបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជាប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ដើម្បីចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រនគរបាល ជំនាន់ទី៩ ចំនួន៦០ នាក់ សិក្សារយ:ពេល២ឆ្នាំ នៅបណ្ឌិត្យសភានគរបាលកម្ពុជា៕

 

មតិយោបល់