ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូម Share ផងប...

សូម Share ផងបងប្អូន មិនដឹងម្ចាស់មានលុយចាយអត់! ករណីរើសបានកាបូបលុយ

0

ប្រសិនបើមានបងប្អូន បានស្គាល់ ឬម្ចាស់ ដែលជ្រុះបាត់បានឃើញ សូមទំនាក់ទំនងមកម្ចាស់លេខ ០៩៧ ៧៦ ៧៦ ៧៤៣ គាត់បានរើសបានកាបូលុយមួយ នៅក្នុងការបូបលុយមានលុយ១៤ម៉ឺនរៀល អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ១សន្លឹក រូបថត ៤X៦ និងកូនសៀវភៅ១៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.