ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចង់ដឹងអត់ គុណ...

ចង់ដឹងអត់ គុណភាពខ្យល់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ល្អ ឬមិនល្អ?

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកក្រសួងបរិស្ថាន សូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនថា ស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ផ្អែកតាមលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថា គុណភាពខ្យល់ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានកម្រិតល្អប្រសើរ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.